Politicians presenting their campaigns

Co to jest NIK?

Prawo

Najwyższa Izba Kontroli jest Agencją rządową. Jest powołana do życia zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach zapisów konstytucyjnych określony jest zakres działania i obszary, które z mocy prawa podlegają kontroli NIK.

Obszary państwa w kompetencji NIK.

1. Kontrola administracji rządowej.
2. Kontrola Narodowego Banku Polskiego.
3. Kontrola jednostek samorządu terytorialnego.
4. Kontrola państwowych osób prawnych.
5. Kontrola komunalnych osób prawnych.
6. Kontrola komunalnych jednostek organizacyjnych.

Zakresy podlegające kontroli NIK.

1. Kontrola legalności działania podległych jednostek.
2. Kontrola gospodarności w obszarach podlegających kontroli.
3. Kontrola wykorzystywania majątku państwowego.
4. Kontrola wywiązywania się ze zobowiązań na rzecz państwa.

Struktura organizacyjna.

NIK jest strukturą kolegialną na czele, której stoi Prezes, powoływany przez Sejm za zgoda Senatu. Kadencja Prezesa trwa 6 lat.
Organizacyjnie NIK tworzą poszczególne departamenty, biura i delegatury.
Siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Filtrowej 57.

Rys historyczny.

Pierwsza Najwyższa Izba Kontroli została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku.
Najwyższa Izba Kontroli Państwa NIKP tak pierwotnie nazywał się powołany organ. Nazwa została ostatecznie zmieniona na Najwyższą Izbę Kontroli NIK na mocy Konstytucji Marcowej.
Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku określiła zwierzchnictwo Prezydenta RP nad NIK.

W okresie powojennym w 1947 roku reaktywowano NIK, która ostatecznie została zatwierdzona w 1949 roku poprzez nadanie jej statutu.
W latach 1952-1957 zmieniono NIK na Ministerstwo Kontroli Państwowej. W 1957 roku wrócona do pierwotnej nazwy Najwyższa Izba Kontroli co pozostaje bez zmian do dziś.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 w artykułach 202 do 207 określa organizację i zadania NIK jako instrumentu kontrolującego państwo.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli corocznie składa Sejmowi RP sprawozdanie z działalności za miniony rok.

Dodaj komentarz