IT support company

Firma rodzinna – jak to działa?

Biznes Firma

Firma rodzinna jako przedsiębiorstwo działające na rynku nie podlega w Polsce kategoryzacji. Najprościej tłumacząc, tego typu firmy nie posiadają osobowości prawnej, a co za tym idzie nie mają wyróżników informujących o ich rodzinnym charakterze. Nie oznacza to jednak, że w sferze gospodarczej takie podmioty nie funkcjonują.

Struktura Firmy Rodzinnej.

Nie ma wzorca, do którego można się odnieść chcąc przedstawić strukturę rodzinnego biznesu. Najczęściej u podstaw są co najmniej dwie osoby, które wnosząc lub wypracowując kapitał początkowy stanowią fundament. Podział obowiązków i ról jakie poszczególne osoby pełnią są indywidualnym rozwiązaniem.

W strukturze rodzinnej przynajmniej jednej osobie powierza się procesy zarządzające. Pozostałe osoby nie są pozbawione możliwości decyzyjnych, na forum wspólnym omawiają strategiczne decyzje. Najczęściej rolę wiodącą odgrywa osoba, która podjęła się dzieła stworzenia firmy.

W firmach rodzinnych bardzo istotnym zagadnieniem jest sukcesja, ma ona zapewnić ciągłość posiadania i zabezpieczania majątku. Ten element często jest pomijany w początkowym okresie, co w konsekwencji może być sporym problemem.

Dobrze zarządzana firma rodzinna powinna w możliwie najbardziej dogodnym momencie zadbać o sukcesję i zabezpieczyć jej realizację w przyszłości.

Klasyfikacja Firm Rodzinnych.

Pomimo braku w przepisach gospodarczych regulacji dotyczących firm rodzinnych, podlegają one weryfikacji w ujęciu ekonomicznym.

Zgodnie z założeniami współczesnej ekonomii, można dokonać klasyfikacji rodzinnych przedsięwzięć.

Wyróżnia się:

  • Właścicielską formę organizacyjną, dominującą rolę odgrywa założyciel przedsięwzięcia. Członkowie rodziny wraz z rozwojem z osób wspierających stają się z czasem współodpowiedzialne za coraz większe obszary działalności. Zmiana generacyjna jest często przygotowywaniem do sukcesji.
  • Rodzinne partnerstwo bywa następną formą funkcjonowania biznesu. Zasada jest prosta polega na podziale udziałów pomiędzy poszczególnych członków najbliższej rodziny.
  • Konsorcjum rodzinne, podobnie jak w partnerstwie udziały są dzielone pomiędzy członków rodziny z rozszerzeniem na większą ilość spokrewnionych.

Dodaj komentarz