Discussing business strategy

Co to są ceny transferowe?

Biznes

Zjawisko to występuje w sytuacji, gdy transakcja zawarta zostaje przez tak zwane podmioty powiązane, to jest takie, których działania wywierają określony wpływ na podmioty trzecie. Poniżej wyjaśniamy to pojęcie bardziej szczegółowo?

Kogo to dotyczy?

Pojęcie podmiotów powiązanych przedstawione zostało na samym wstępie. Przyjrzyjmy się jednak przykładowi dla lepszego zobrazowania. Spółka 1 posiada znaczną część akcji Spółki 2 i bierze aktywny udział w kierowaniu nią. To jeden z wielu przykładów podmiotów powiązanych, jednak cecha zasadnicza zawsze będzie ta sama.

Podmioty powiązane występują, gdy podmiot krajowy bezpośrednio zarządza podmiotem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taka sama zależność zachodzi, gdy zarządza podmiot zagraniczny lub to on jest zarządzany. Podmiotem może być osoba fizyczna lub prawna a także byt bez osobowości prawnej.

Regulacje prawne

Podmioty powiązane mogłyby poprawiać swoje wyniki finansowe poprzez zaniżanie rzeczywistego przychodu lub podwyższenie kosztów towaru. By ograniczyć takie sytuacje, prawo nakazuje stosowanie przepisów, jakich użytoby wobec podmiotów niepowiązanych. Odpowiedni organ podatkowy ma obowiązek sprawdzić, czy ustalenia przebiegły prawidłowo.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa na podmiotach, które prowadzą księgi rachunkowe. Ponadto muszą one spełnić szereg warunków, aby uzyskać ten obowiązek. Muszą mianowicie dokonać z drugim podmiotem istotnych transakcji. Ponadto w poprzednim roku podatkowym muszą uzyskać minimum dwa miliony euro przychodu lub kosztów ich uzyskania.

Wątpliwość może budzić słowo “istotne”. Możnaby je wielorako interpretować. Jednak prawo jasno reguluje to pojęcie. Równowartość transakcji w danym roku podatkowym musi przekroczyć 50 tysięcy euro. Ponadto doliczamy 5000 euro za każdy milion euro powyżej dochodu 200 000 euro. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż 20 000 000 euro – to próg 50 000 euro powiększa się o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 do maksymalnie 20 000 000 euro. Od kwoty 100 milionów euro próg wynosi pół miliona tejże waluty.